Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 PDF Print E-mail

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lutego 2016 roku w Stowarzyszeniu „Rodzina Kolpinga”, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Oprócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”, realizować będzie cykliczne działania z zakresu:

  • włączenia osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
  • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • pomoc w poszukiwaniu pracy ze sporządzaniem dokumentów aplikacyjnych włącznie.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu będą mogły również wziąć udział w ciekawych: www

  • warsztatach edukacji ekonomicznej,
  • warsztatach dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia

mających wzmocnić samodzielność i kompetencje w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

O szczegółach informować będziemy na bieżąco na naszej stronie www oraz w gablotkach w stałych punktach miast i OPS.


Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.


Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.


Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” objęła wsparciem żywnościowym 650 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzona była również  pomoc w poszukiwaniu pracy oraz sporządzanie dokumentów aplikacyjnych włącznie.